بـــــآرانـــ مـــے بآرد...

زمیــــن بآرور مے شــــود...

آســـــمآن مے گـِــریـَد...

ابــــر خآلــے تـــر مے شـــود...

غنــــچهـ اے مے شـــکفـد...

زمیــــن خـوشـحآلــ مے شـــود...

آســـمآنــ بهـ خـــوآبــ مے رود...

ابـــــر نآپــدید مے شــــود...

غنـــچهـ بیـــتآب مے شـــــود...

زمیــــن بغــــضــ مے کـــــند...

غنـــچهـ مے خشـــکد...

و زمیــــن دوبآرهـ تنـــهآ مے شـــود...